Systemy jakości


Cele systemów jakości Instytutu Ochrony Roślin – PIB Oddział Sośnicowice

Stałe podnoszenie poziomu badań i oznaczeń w celu ustawicznego podtrzymywania zaufania klientów instytucjonalnych i indywidualnych, na zlecenie których wykonywane są badania w jednostkach organizacyjnych Oddziału działających w ramach struktury Instytutu.

Modernizacja programów ochrony roślin uprawnych z uwzględnieniem zasad rolnictwa integrowanego i zrównoważonego, zapewniających efektywność produkcji przy zachowaniu bezpieczeństwa środowiska, roślin i zwierząt gospodarskich.

Prowadzenie badań skuteczności biologicznej środków ochrony roślin zgodnie ze standardami określonymi w przepisach Unii Europejskiej.

Prowadzenie badań jakości środków ochrony roślin i koncentratów technicznych substancji czynnych w tym monitoringu jakości i prac nad rozstrzyganiem w sprawach spornych, reklamacjach i fałszerstwach preparatów.

Prowadzenie, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej oraz ciągłe doskonalenie monitoringu pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin

  • Dobra Praktyka Eksperymentalna
    Upoważnienie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
    pdf Decyzje GEP

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin