Jednostki organizacyjneZakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin

Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin prowadzi działalność naukową realizując tematy naukowe zgodnie ze statutowymi założeniami IOR-PIB. Poza działalnością naukową zakład świadczy usługi badawcze dotyczące badania skuteczności działania środków ochrony roślin dla celów rejestracji w Polsce i w krajach EU, a także badania nad nowymi technologiami stosowania środków chemicznych.

Zakres prowadzonych badań:

 • Badania nad występowaniem i zwalczaniem chorób grzybowych zbóż ze szczególnym uwzględnieniem łamliwości źdźbła oraz określania gatunków grzybów z rodzajów Fusarium i innych grzybów patogenicznych powodujących choroby podstawy źdźbła i liści.
 • Badania nad zwalczaniem szkodników rzepaku i kukurydzy.
 • Badania możliwości łącznego stosowania obniżonych dawek herbicydów.
 • Badania skuteczności biologicznej środków ochrony roślin dla celów rejestracji. Obejmują one wszystkie grupy środków ochrony roślin: fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki biologiczne oraz środki wspomagające a także regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Badane są mieszaniny wszystkich grup środków ochrony roślin z innymi agrochemikaliami.
 • Badania rozwojowe nad wprowadzaniem nowych lub szczegółowo ukierunkowanych programów ochrony podstawowych upraw rolniczych z uwzględnieniem między innymi elementów uprawy, zróżnicowanych warunków agrotechnicznych, czynników środowiskowych, pogodowych, wrażliwości odmian w warunkach zwiększonej presji czynników patogenicznych, szkodników i agrofagów.
 • Badanie możliwości łącznego stosowania agrochemikaliów.
 • Prowadzenie doświadczeń wdrożeniowych lub demonstracyjnych z zastosowaniem najnowszych technologii ochrony upraw rolniczych w warunkach pól produkcyjnych na dużych areałach.
 • Biologiczna ocena jakości środków ochrony roślin.
 • Laboratoryjne, szklarniowe i polowe badania fitotoksyczności.
 • Wykonywanie ekspertyz z zakresu zagrożeń dla upraw rolniczych oraz strat plonów powodowanych przez patogeny, szkodniki, chwasty lub inne czynniki środowiskowe i konsultacje dla praktyki rolniczej dotyczące rozpoznawania patogenów i diagnostyka.

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Prowadzenie szerokiego zakresu badań naukowych i usługowych w udokumentowanych systemach jakości.
 • Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badania skuteczności działania fungicydów, herbicydów, zapraw nasiennych, regulatorów wzrostu, desykantów i badania fitotoksyczności. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 440 udzielony 18.08.2003r.
 • Uzyskanie decyzji Nr 1 z dnia 01.05.2005r. upoważniającej do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin – wydanej przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Opracowanie i wdrażanie optymalnych technologii ochrony upraw rolniczych na podstawie szczegółowej diagnostyki zagrożeń w rejonie Polski południowo-środkowej.
 • Stosowanie własnych systemów i programów komputerowych np. ARM pozwalających na bezpośredni przekaz wyników doświadczeń w ramach współpracujących instytucji i umożliwiających prawidłowe zarządzanie badaniami.
 • Podjęcie obserwacji przelotów mszyc przy pomocy aspiratora Johnsona.
 • Poradnictwo i szkolenia.

 

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin

Zakres prowadzonych badań:

 • Fizykochemia i analityka środków ochrony roślin w tym:
  • badania jakości środków znajdujących się w obrocie handlowym,
  • badania jakości koncentratów technicznych,
  • opracowywanie metod analizy,
  • badania zgodności fizykochemicznej w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów,
 • Monitorowanie jakości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli.
 • Prace usługowe z zakresu analityki pestycydów w szerokim zakresie tematycznym.
 • Prace usługowe w zakresie ekspertyz i ocen oddziaływania pestycydów na środowisko.
 • Wydawanie ekspertyz jakościowych w przypadkach podejrzeń o fałszerstwa ś.o.r.

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Utworzenie niezależnego laboratorium analitycznego specjalizującego się w ocenie środków ochrony roślin i problemach związanych z ich produkcją, stosowaniem magazynowaniem i ewentualnym zaleganiem w środowisku.
 • Wyposażenie laboratorium w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową.
 • Opracowanie szeregu metod analiz form użytkowych środków ochrony roślin i koncentratów technicznych.
 • Stworzenie systemu kontroli jakości środków i wspólna z PIORiN coroczna realizacja urzędowego monitoringu.
 • Wykonanie wielu ekspertyz z zakresu jakości środków ochrony roślin, atestowanie środków przeterminowanych, badanie sfałszowanych pestycydów.
 • Prowadzenie prac w systemie jakości Dobra Praktyka Laboratoryjna DPL).

 

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin

Zakres prowadzonych badań:

 • Badania pozostałości s.a. środków ochrony roślin w materiale roślinnym, glebie, wodzie, ściekach i innych matrycach.
 • Badania nad metodami oceny stanu środowiska naturalnego w kierunku zanieczyszczeń pestycydami.
 • Badania pozostałości ś.o.r. w produktach rolniczych przeznaczonych na eksport
 • Monitorowanie miejsc składowania nieprzydatnych pestycydów i określanie zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Wyposażenie laboratorium w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową.
 • Analizowanie szerokiego spektrum substancji czynnych na poziomie pozostałości

 

Inne obszary działalności Oddziału:

Zakres prowadzonej działalności:

 • Badania nad likwidacja odpadów pestycydowych
 • Strategie i programy redukcji ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.
 • Prace usługowe w zakresie ekspertyz i ocen oddziaływania pestycydów na środowisko.
 • Prace informatyczne w zakresie tworzenia baz danych i systemów zarządzania tematyką kontrolną i działalnością badawczą i techniczną.
 • Prace informatyczne w zakresie stosowania nowych technologii np. internet w wymianie informacji
 • Prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie likwidacji odpadów pestycydowych.
 • Opracowywanie systemów i udział w badaniu statystyki zużycia i sprzedaży środków ochrony roślin w Polsce i w projektach europejskich.

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Utworzenie i wyposażenie specjalistycznej ekipy do likwidacji odpadów pestycydowych.
 • Zlikwidowanie wielu mogilników i innych miejsc składowania nieprzydatnych środków ochrony roślin stanowiących poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.
 • Likwidacja składowiska znajdującego się na terenie Oddziału w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Fundusze UE).
 • Utworzenie systemów informatycznych umożliwiających monitoring zużycia ś.o.r. i monitoring jakości ś.o.r.
 • Udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych.
 • Poradnictwo, ekspertyzy i szkolenia.