OSO-02

Opracowanie i doskonalenie metod analizy substancji aktywnych i form użytkowych środków ochrony roślin oraz metod oceny skażeń i ryzyka dla środowiska ze strony pestycydów.

Podtemat 1_2010 – Badania nad możliwością łącznego stosowania agrochemikaliów

Podtemat 1_2011 – Badania nad możliwością łącznego stosowania agrochemikaliów

Podtemat 2_2010 – Ekspertyzy jakościowe dla przeterminowanych środków ochrony roślin oraz reklamacji

Podtemat 2_2011 – Ekspertyzy jakościowe dla przeterminowanych środków ochrony roślin oraz reklamacji

Podtemat 3_2010 – Analizy porównawcze środowiskowych skażeń pestycydowych

Podtemat 3_2011 – Stanowisko do napełniania i mycia opryskiwaczy wraz ze złożem do neutralizacji odcieków

Podtemat 4_2010 – Doskonalenie analizy śladowych ilości archiwalnych substancji aktywnych ś.o.r. w matrycy wodnej

Podtemat 4_2011 – Doskonalenie analizy substancji aktywnych środków ochrony roślin w matrycy wodnej

Podtemat 5_2010 – Oznaczanie metanosulfonianu etylu (EMS), zanieczyszczenia koncentratu technicznego etofumesatu w jego formach użytkowych techniką chromatografii gazowej z detektorem masowym (GC/MS) oraz dozownikiem z programowalną temperaturą (PTV)

Podtemat 5_2011 – Analizy jakości środków ochrony roślin pochodzących z handlu równoległego metodami GCi HPLC

Podtemat 6_2010 – Wyznaczanie współczynnika podziału n-oktanol / woda dla chlorotalonilu z zastosowaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)