Likwidacja składowisk odpadowych środków ochrony roślin (mogilników) wraz z rekultywacją terenu. Wydobycie, segregacja i pakowanie odpadów pestycydowych.

Opróżnianie mogilnika polega na przepakowaniu zawartości do odpowiednich pojemników po uprzednim przeprowadzeniu fachowej segregacji odpadów. Segregacja polega na rozdzieleniu odpadów (w zależności od możliwości) na poszczególne ich grupy i rodzaje preparatów, tak aby mieszanina zgromadzona w poszczególnych pojemnikach nie stwarzała zagrożenia w procesie spalania odpadów. Sposób zabezpieczenia w pojemnikach uzależniony jest od rodzaju substancji składowanych w mogilniku. Odpady pakowane są do pojemników (beczek lub kanistrów) zgodnie z wymogami spalarni oraz przepisami transportu odpadów.

Specjalistyczna ekipa IOR-PIB realizująca prace posiada wieloletnie doświadczenie w segregacji i odpowiedniej klasyfikacji odpadów pestycydowych. Wydobywanie odpadów wykonywane jest przez pracowników w sposób ręczny lub mechaniczny. Prace prowadzi się z użyciem środków zabezpieczenia przeciwpożarowego i pełnych środków zabezpieczenia przeciwchemicznego z użyciem pochłaniaczy chroniących przed szerokim spektrum trucizn oraz przed oparami rtęci.

W przypadku, gdy segregacja na poszczególne środki ochrony roślin jest niemożliwa, przeprowadza się segregację na: substancje ciekłe, substancje stałe i półstałe, odpady zawierające rtęć i Krezotol sodowy 50. Stare opakowania po odpadowych środkach ochrony roślin likwidowane są termicznie tak jak odpady główne.

Odpady pakowane są do beczek palnych z pokrywą zaciskową zaopatrzoną w chemoodporną uszczelkę, spełniających wymogi opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych. Beczki są oznaczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Teren prac jest przygotowywany i zabezpieczany w specjalny sposób. Wydziela się strefy czyste oraz skażone (wstęp tylko w pełnym zabezpieczeniu przeciwchemicznym).

Ze względu na możliwość wtórnego zanieczyszczenia gruntów odpadami podczas segregacji i pakowania odpadów, część terenu wokół mogilnika, jak również miejsca czasowego przetrzymywania opakowań z odpadami, izolowane są od podłoża folią. Teren jest również chroniony przed odpadami atmosferycznymi namiotem (bez ścian bocznych), który jednocześnie umożliwia pracę w różnych warunkach atmosferycznych.

W rejonie prac organizuje się punkt przeciwpożarowy, a cały teren jest oznakowany, ogrodzony i strzeżony przez cały czas trwania prac.

Wydobycie skażonego gruntu i betonowych elementów konstrukcji mogilników

Elementy konstrukcji komór mogilników betonowych wydobywa się na zewnątrz, kruszy oraz odtransportowuje na składowisko odpadów niebezpiecznych. Beton skażony oczyszczany jest mechanicznie przed przekazaniem na składowisko. Nie stosuje się metod mokrych czyszczenia betonu celem całkowitego pozbawienia go substancji niebezpiecznych i przekazania na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, gdyż wobec posiadanych doświadczeń metoda ta nie pozwala na skuteczną eliminację zanieczyszczeń znajdujących się w porowatej strukturze betonu.

Grunt zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi wydobywany jest z rejonu mogilników za pomocą koparki i podobnie jak rozdrobniony beton przewożony na składowisko odpadów niebezpiecznych. Określenie ilości gruntu koniecznego do usunięcia następuje na podstawie analiz chemicznych gruntu wykonywanych w trakcie realizacji robót.

Aktualnie IOR-PIB Oddział Sośnicowice współpracuje ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych w Koninie.

Transport odpadów

Transport odpadów pestycydowych do spalarni oraz transport skażonego gruntu i gruzu na składowisko odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Odpadowe środki ochrony roślin załadowane do beczek układane są na europaletach i opakowywane folią termokurczliwą.
Zanieczyszczony grunt oraz rozdrobniony gruz transportowane są luzem i w takiej formie przekazywane na składowisko.

Rekultywacja terenu

Rekultywacja terenu standardowo wykonywana po likwidacji mogilnika polega na zasypaniu powstałych wykopów dowiezionym czystym gruntem odpowiednio zagęszczonym. Powierzchnię terenu obsiewa się trawą lub zazielenia zgodnie z warunkami terenowymi. Taki sposób rekultywacji zazwyczaj stosowany jest w przypadku, gdy nie doszło do trwałego skażenia środowiska przez mogilnik.

W przypadku stwierdzenia skażenia środowiska, niemożliwego do zlikwidowania przez usunięcie zanieczyszczonego gruntu, rekultywację terenu wykonuje się w sposób ustalony w decyzji właściwego organu ochrony środowiska, określającej zakres i warunki rekultywacji.

Pozwolenia w zakresie postępowania z odpadami

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice posiada Decyzję Starosty Gliwickiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami oraz zezwalającą na zbieranie i transport odpadów.

W zakresie unieszkodliwiania odpadów przez spalanie lub składowanie Instytut współpracuje jedynie z firmami posiadającymi ważne zezwolenia, gwarantującymi wykonanie usługi w sposób nie zagrażający środowisku. To samo dotyczy partnerów, z którymi Instytut zawiązuje współpracę konsorcjalną na potrzeby realizacji niektórych przedsięwzięć organizowanych w formie przetargów publicznych.