Monitoring i analizy chemiczne w zakresie zawartości środków ochrony roślin w próbkach środowiskowych

Od ponad 40 lat IOR-PIB specjalizuje się w analityce środków ochrony roślin.

Od kilkunastu lat dwa laboratoria IOR-PIB Oddział Sośnicowice prowadzą analitykę próbek środowiskowych i identyfikacje substancji powodujących skażenie bądź potencjalnych czynników skażających. Na podstawie własnych doświadczeń ustalono listę wskaźnikowych substancji biologicznie czynnych środków ochrony roślin, których obecność i stężenie bada się w próbkach pobieranych w skażonych rejonach (okolicach mogilników).

IOR-PIB oferuje wykonanie analiz gruntów i wód na obecność prawie 40 „historycznych” substancji biologicznie czynnych środków ochrony roślin składowanych w magazynach i mogilnikach. Oferowany zakres analiz obejmuje wszystkie substancje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

Wraz z wykonaniem pełnego zakresu badań oferujemy pobór próbek środowiskowych: wód powierzchniowych i podziemnych (ze studni, piezometrów i odwiertów) oraz gruntów z głębokości do kilkunastu metrów ppt.