Badania rozwojowe nad wprowadzaniem nowych lub szczegółowo ukierunkowanych programów ochrony podstawowych upraw rolniczych z uwzględnieniem między innymi elementów uprawy, zróżnicowanych warunków agrotechnicznych, czynników środowiskowych, pogodowych, wrażliwości odmian w warunkach zwiększonej presji czynników patogenicznych i agrofagów

Prowadzone są doświadczenia z zarejestrowanymi środkami ochrony roślin w celu:

  • rozszerzenia zakresu ich stosowania
  • uściślenia terminów stosowania (m. in. profilaktyka dostosowana do biologii patogena lub szkodnika)
  • opracowania całościowych programów lub technologii stosowania ś.o.r
  • badania wpływu czynników agrotechnicznych, pogodowych na występowanie infekcji i rozwój chorób roślin, występowanie gatunków chwastów
  • obserwacje nad odpornością organizmów szkodliwych na zastosowanie środków ochrony roślin

Wyniki badań rozwojowych opracowywane są w postaci sprawozdań wraz z obliczeniami statystycznymi, opisem przebiegu doświadczeń i wnioskami.

Szanowni Państwo,

W związku z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Min. Roln. i Rozwoju Wsi dotyczącymi badania środków ochrony roślin dla celów rejestracji oraz kontrolami WIORiN konieczne jest przesyłanie nam ścisłych danych na temat badanych środków i zakresu zlecanych doświadczeń. Dane te są wprowadzane do systemu natychmiast po zleceniu nam doświadczenia i następnie wykazywane w formalnych zapisach prowadzonych badań i zamieszczane w tej samej formie w sprawozdaniach dla Min. Rolnictwa. Konieczne jest przekazanie nam jednolitego nazewnictwa na opakowaniach badanych środków i w tabelach zlecanych doświadczeń. Także istotne jest informowanie Zakładu o dacie produkcji badanego środka i numerze partii. Musimy także posiadać informacje dotyczące adresów producentów i adresów producentów substancji aktywnych badanych u nas środków dla celów rejestracji. W związku z powyższymi uwagami proszę o wypełnianie zaprezentowanych tabel. Kontrola z WIORiN wskazała także na konieczność posiadania przez nas decyzji Min. Roln. dopuszczającej środek do badań. Musimy mieć także wszystkie karty charakterystyki badanych środków. Uprzejmie proszę o zrealizowanie powyższych wymagań co wyeliminuje konieczność opracowywania wyjaśnień dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kierownik Zakładu – Mariola Głazek