Badania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym, paszach, glebie, wodzie i środkach spożywczych

Laboratorium Badania Pozostałości wykonuje badania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym (owoce, warzywa, liście, pędy, korzenie), w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego (soki, suszone owoce i warzywa, frytki, mąka itp.), w wodach, ściekach, gruntach i innych matrycach. Zakres badań obejmuje ponad 120 substancji czynnych środków ochrony roślin.

Proponowana analityka chemiczna jest zgodna z wymaganiami Unii Europejskiej: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni określone w Rozporządzeniu (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 zmieniającym Dyrektywę Rady 91/414/EWG (D. Urz. UE, L 70/1, z dnia 16.03.2008., z późn. zm.).

Zakres badań jest indywidualnie konsultowany z klientem i dostosowany do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. Cena za usługę analityczną w przypadku serii badań może być obniżona, korzystnie dla klienta.

Laboratorium zostało całkowicie zmodernizowane i przygotowane do prowadzenia badań na najwyższym europejskim poziomie. Kompleksowy remont i zakup nowej aparatury był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) w roku 2009.

Laboratorium posiada najwyższej klasy specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarową:

  • Chromatograf gazowy Agilent 6890, wyposażony w detektory micro-ECD i NPD;
  • Chromatograf gazowy Agilent 7890A, wyposażony w detektory micro-ECD i NPD;
  • Chromatograf gazowy Agilent 7890A, wyposażony w selektywny detektor masy Agilent 5975;
  • Chromatograf cieczowy Waters Alliance 2695, wyposażony w detektor PDA Waters 2996, detektor fluorescencyjny Waters 2475 i reaktor do deprywatyzacji postkolumnowej;
  • Chromatograf żelowy, wyposażony w automatyczny podajnik próbek Waters 717plus, dwufalowy detektor UV-ViS Waters 2489 i kolektor frakcji;
  • Spektrofotometry Jenway 6715 i Helios δ;
  • Szybki ekstraktor próbek DIONEX ASE 350.

Laboratorium potwierdza swoje kompetencje w zakresie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w międzynarodowych badaniach biegłości:

  • Food Analysis Performance Assessment Scheme (FAPAS) – Central Science Laboratory, Norfolk UK;
  • Community Reference Laboratory Pesticides In Fruit and Vegetables European Commission Proficiency Test.