Badanie dynamiki zanikania środków ochrony roślin w produktach rolnych – do celów rejestracji

Badanie dynamik zanikania środków ochrony roślin to ważny wymóg w procesie rejestracji środka lub środka generycznego wchodzącego na polski rynek. Materiał badawczy przygotowany jest przez kompetentny zespół w zakresie doświadczalnictwa, a analiza chemiczna musi być wykonana przez chemików-analityków specjalistów w dziedzinie analizy śladowej. Problem analityczny powinien być rozwiązany jeszcze przed sfinalizowaniem konkretnego doświadczenia. Istnieje możliwość opracowania lub adaptacji konkretnej metody analitycznej do danego problemu z zakresu pozostałości tak, aby spełnione były wymagania zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz obowiązującymi przepisami o Najwyższych Dopuszczalnych Pozostałościach (Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 zmieniające Dyrektywę Rady 91/414/EWG (D. Urz. UE, L 70/1, z dnia 16.03.2008., z późn. zm. ). Wiąże się to z opracowaniem pełnej dokumentacji analitycznej, przeprowadzeniem walidacji metody analitycznej i statystycznym opracowaniem wyników. Taką dokumentację otrzymuje klient w dwóch egzemplarzach.
Oprócz badań tradycyjnych matryc (warzywa i owoce) Zespół posiada duże doświadczenie w analizach pozostałości środków ochrony roślin w ziarnie zbóż.