Badanie własności fizykochemicznych środków ochrony roślin

Prawidłowe parametry fizykochemiczne form użytkowych mają ogromne znaczenie w prawidłowej ich aplikacji, a co za tym idzie i skuteczności zabiegu ochrony roślin. Decydują także o trwałości środka ochrony roślin w trakcie jego przechowywania.

W IOR-PIB Oddział Sośnicowice dokonuje się oceny parametrów fizykochemicznych zgodnie z metodami zawartymi w CIPAC Handbook – Analysis of Technical and Formulated Pesticides, Procedurami OECD, Polskimi Normami, Metodykami Producenta lub Metodykami Własnymi. Proponowana analityka chemiczna jest zgodna z wymaganiami Unii Europejskiej i spełnia podstawowe wymagania dobrej praktyki laboratoryjnej.

W formach użytkowych środków ochrony roślin oznaczane są następujące parametry fizykochemiczne:

 • Ocena organoleptyczna
 • Zawartość wody metodą Karla Fischera
 • Zawartość wody metodą destylacyjną – Deana Starka
 • Przyśpieszone i długoterminowe testy trwałości wg CIPAC
 • Pozostałość po 4 godzinnym suszeniu w temperaturze 100°C
 • Zawartość części nierozpuszczalnych w specyficznych rozpuszczalnikach – wodzie, etanolu, ksylenie, acetonie, trietanoloaminie i roztworze wodorotlenku sodu
 • Gęstość
 • Ciężar usypowy
 • Trwałość emulsji
 • Trwałość zawiesiny
 • Trwałość piany
 • Pozostałość na sicie mokrym
 • Kwasowość
 • Zasadowość
 • Wartość pH
 • Czas zwilżania
 • Szybkość wypływu
 • Inne parametry (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Oznaczenia te wykonywane są rutynowo w trakcie badań kontrolnych jak i interwencyjnych środków ochrony roślin. Parametry te wyznaczane są dla wartości zawartych w wymaganiach producenta lub odpowiednich normach przedmiotowych. Inne parametry jakościowe specyficznych form użytkowych wykonuje się zgodnie z międzynarodowymi metodykami w razie specjalnego zamówienia.