Badanie jakości koncentratów technicznych substancji czynnych, służących do produkcji środków ochrony roślin

CERTYFIKAT DPL

Wprowadzanie do produkcji środków ochrony roślin substancji czynnych w tym tzw. generyków wymaga szczegółowego ich przebadania. Badania te dotyczą zarówno określenia w nich zawartości składnika biologicznie czynnego jak i zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniami mogą być zarówno surowce stosowane w syntezie danego środka jak i półprodukty czy też produkty uboczne reakcji. Niektóre z nich posiadają znaczenie higieniczno-toksykologiczne lub ekotoksykologiczne, a zawartość ich w produkcie finalnym jest limitowana. Dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń podawane są w Specyfikacjach FAO (FAO Specifications for Plant Protection Products) dla poszczególnych substancji czynnych. W specyfikacjach tych podano także dopuszczalne zawartości substancji mających wpływ na trwałość i inne parametry form użytkowych śor np. zawartość wody.

W IOR-PIB Oddział Sośnicowice dokonuje się badań niezbędnych do oceny technicznych substancji czynnych zgodnie z metodami zawartymi w CIPAC Handbook – Analysis of Technical and Formulated Pesticides; Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008r. ustalającym metody badań zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH); Polskimi Normami; Metodykami Producenta lub Metodykami Własnymi. Proponowana analityka chemiczna jest zgodna z wymaganiami Unii Europejskiej i spełnia wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

W procedurach oceny jakości koncentratów technicznych środków ochrony roślin oznaczane są następujące parametry fizykochemiczne:

  • Profil zanieczyszczeń posyntezowych (GC, HPLC, GC-MS, LC-MS, metody spektrofotometryczne)
  • Identyfikacja i ilościowe oznaczanie niektórych zanieczyszczeń istotnych z punktu widzenia ich toksyczności (GC-MS i inne metody chromatograficzne)
  • Zawartość wody metodą Karla Fischera
  • Przyśpieszone i długoterminowe testy trwałości wg CIPAC
  • Kwasowość
  • Zasadowość
  • Wartość pH
  • Inne parametry podane w Specyfikacjach FAO

WYTYCZNE DLA PRODUCENTÓW KONCENTRATÓW TECHNICZNYCH SUBSTANCJI CZYNNYCH DOTYCZĄCE ETAPU SPRAWDZANIA JAKOŚCI KONCENTRATU W INSTYTUCIE OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM ODDZIAŁ W SOŚNICOWICACH… [ WIĘCEJ ]