Opracowywanie i adaptacja metod analitycznych

CERTYFIKAT DPL

W IOR-PIB Oddział Sośnicowice dokonuje się badań zawartości substancji czynnych i innych składników form użytkowych środków ochrony roślin zgodnie z metodami zawartymi w CIPAC Handbook – Analysis of Technical and Formulated Pesticides; Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008r. ustalającym metody badań zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH); Polskimi Normami i Metodykami Producenta.

Opracowuje się także Metodyki Własne, spełniające wymagania Unii Europejskiej i wymagania dobrej praktyki laboratoryjnej. Adaptowane i opracowywane metody analityczne dotyczą następujących technik analitycznych:

  • Chromatografii w układzie gaz-ciecz – chromatografia gazowa (GC)
  • Chromatografii w układzie ciecz-ciecz – chromatografia cieczowa (HPLC, RR-HPLC, LC/MS)
  • Chromatografii planarnej – chromatografia cienkowarstwowa (TLC i HPTLC)
  • Metod klasycznych
  • Spektrometrii w bliskiej podczerwieni NIR
  • Chromatografii w układzie gaz-ciecz sprężonej ze spektrometrią masową (GC-MS)