Analiza ilościowa i identyfikacje substancji czynnych i zanieczyszczeń środków ochrony roślin (form użytkowych)

CERTYFIKAT DPL

Wprowadzanie do obrotu nowych środków ochrony roślin, produkcja generycznych substancji czynnych, wprowadzanie nowych rodzajów form użytkowych czy też nawet zmiana stosowanych rozpuszczalników i środków powierzchniowo czynnych wymaga przeprowadzenia analiz ilościowych i odpowiednich testów identyfikacyjnych zarówno w przypadku składnika głównego – substancji czynnej, jak i wprowadzanych z nią zanieczyszczeń, a także zanieczyszczeń wprowadzanych z rozpuszczalnikami, substancjami powierzchniowo czynnymi i innymi składnikami formy użytkowej. Dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń podawane są w Specyfikacjach FAO (FAO Specifications for Plant Protection Products) dla poszczególnych substancji czynnych i ich form użytkowych.

Prawidłowa, zgodna z deklaracją producenta zawartość substancji czynnej ma decydujące znaczenie dla efektywności i skuteczności zabiegów środkami ochrony roślin. Oznaczeń zawartości substancji czynnych dokonuje się w IOR Sośnicowice zarówno w nowych preparatach – badania kontrolne, jak i w tych, których termin ważności już upłynął – badania przedłużające okres obrotu i stosowania danego środka ochrony roślin. Zawartość substancji czynnej jest badana również w przypadkach reklamacji lub innych spraw spornych.

W Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin jako materiały odniesienia stosowane są głównie certyfikowane wzorce analityczne substancji czynnych ś.o.r. W uzasadnionych przypadkach dopuszczone jest stosowanie jako materiał odniesienia niecertyfikowanej substancji, ale pochodzącej od renomowanego dostawcy.

W IOR-PIB Oddział Sośnicowice wykonuje się badania ilościowe i identyfikacyjne zgodnie z metodami zawartymi w CIPAC Handbook – Analysis of Technical and Formulated Pesticides, Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008r. ustalającym metody badań zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Polskimi Normami, Metodykami Producenta lub Metodykami Własnymi. Proponowana analityka chemiczna jest zgodna z wymaganiami Unii Europejskiej i może być wykorzystana do badań przeprowadzonych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Analizę ilościową i identyfikację substancji czynnych i zanieczyszczeń wykonuje się następującymi metodami

 • Identyfikacje i porównawcze badania składu są kluczowym elementem analizy prawidłowości handlu równoległego i procesu wykrywania fałszerstw środków ochrony roślin

Identyfikacje i porównawcze badania składu są kluczowym elementem analizy prawidłowości handlu równoległego i procesu wykrywania fałszerstw środków ochrony roślin.

W tym zakresie Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin prowadzi badania w zakresie:

 • analizy jakościowej i ilościowej substancji czynnych, zanieczyszczeń, badania składników formulacji środków ochrony roślin technikami chromatografii cieczowej i  gazowej (HS-GC/MS, GC, GC/MS, HPLC, LC/MS) oraz metodami klasycznymi
 • analizy jakości środków ochrony roślin techniką spektrometrii w bliskiej podczerwieni (NIR)

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin dysponuje zestawem do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem masowym LC/MS (Triple Quad), w związku z czym planowane jest wdrożenie metod pozwalających na wykorzystanie tej techniki do ilościowej i jakościowej analizy s.cz. oraz zanieczyszczeń.

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin wyposażone jest w następującą aparaturę pomiarowo-badawczą:

 1. Systemy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej
 2. Systemy do chromatografii gazowej
  • Agilent 1200 Series wyposażony w detektor 6410 Triple Quad LC/MS
  • Agilent 1200 Series wyposażony w detektory UV-DAD oraz RID
  • Agilent 1260 Infinity II wyposażony w detektor UV-DAD
  • Waters 2695 wyposażony w detektory PDA oraz FLD
 • Agilent 7890A wyposażony w detektory FID oraz NPD
 • Agilent 7890A wyposażony w detektor FID i ECD
 • Agilent 7890A wyposażony w detektor MS oraz przystawkę Headspace
 1. Spektrometr bliskiej podczerwieni – Perkin Elmer Spectrum One NTS
 2. Zestaw do oznaczania zawartości wody 870 KF Titrino plus oraz 899 Coulometer Metrohm
 3. pH-metr 780 Metrohm
 4. Lepkościomierz rotacyjny Anton Paar RheoLab QC
 5. Gęstościomierz oscylacyjny Anton Paar DMA 4100M

Laboratorium potwierdza swoje kompetencje w zakresie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w międzynarodowych badaniach biegłości.