Badanie fizykochemicznej zgodności składników w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów

W nowoczesnych technologiach upraw roślin rolniczych istnieje duże zainteresowanie możliwością łącznego stosowania agrochemikaliów, głównie ze względu na pokrywanie się terminów ich stosowania. Innymi czynnikami wpływającymi na szerokie wykorzystanie w praktyce rolniczej łącznego stosowania agrochemikaliów są czynniki ekonomiczne, polepszenie organizacji prac polowych, ograniczenie strat spowodowanych ugniataniem gleby i mechanicznymi uszkodzeniami roślin. Zastosowanie mieszanin agrochemikaliów wiąże się jednak z ryzykiem wystąpieniem pewnych negatywnych efektów. Niewłaściwe ich użycie może doprowadzić do strat spowodowanych uszkodzeniami roślin uprawnych oraz obniżeniem lub zupełnym brakiem skuteczności środków ochrony roślin. Biorąc pod uwagę wymienione zagrożenia, łączne stosowanie agrochemikaliów powinno być poprzedzone dokładnymi badaniami.

W IOR-PIB Oddział Sośnicowice od szeregu lat prowadzone są badania nad możliwością łącznego stosowania różnych agrochemikaliów. Znaczną grupę testowanych agrochemikaliów stanowią kombinacje środków ochrony roślin z nawozami.

Celem przeprowadzonych opracowań jest stałe uzupełnianie list mieszanin agrochemikaliów o nowe środki ochrony roślin i dolistne nawozy wynikające z ciągłego poszerzania zaleceń Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Rutynowo wykonuje się testy fizykochemiczne (trwałość zawiesiny emulsji, pienienie, pH) oraz fitotoksyczność w warunkach laboratoryjnych.